La Planta de Cogeneració

Què és?

Una planta de cogeneració d’energia amb estella forestal és una instal·lació que produeix energia elèctrica i tèrmica a partir de la combustió exclusivament d’estella forestal. En el nostre cas produirà 7 MW elèctrics i 30 MW tèrmics.

Què és l’estella forestal?

L’estella forestal s’obté de les estassades, aclarides i podes extretes de forma sostenible d’acord amb els plans tècnics de gestió i millora forestal.

Què és un pla tècnic forestal?

És un estudi del bosc que determina la composició d’aquest, marca els usos que se’n poden obtenir i indica com cal mantenir-lo en condicions per assegurar-ne la seva valoració d’una forma sostenible seguint les directrius del Departament de Medi Ambient. Cal que la Generalitat l’aprovi.

On es situarà la planta cogeneració amb estella forestal de Cassà de la Selva?

Annexa al Polígon Industrial El Trust de Cassà de la Selva.

Com serà i com funcionarà la planta de cogeneració amb estella forestal de Cassà de la Selva?

Hi haurà una zona d’emmagatzematge de fusta. Aquesta fusta passarà per la trituradora, que la convertirà en estella forestal que es guardarà en un cobert magatzem per poder alimentar, de forma contínua, la caldera. A partir de la combustió de l’estella en aquesta caldera, es mou la turbina que produeix l’electricitat i l’energia tèrmica.

Què es farà amb l’electricitat produïda?

L’electricitat produïda es canalitzarà a la subestació elèctrica de Cassà de la Selva, situada a 800 metres de la planta i servirà per subministrar electricitat a unes 15.000 famílies.

Què es farà amb l’energia tèrmica produïda?

Aquesta energia s’aprofitarà per abastir a les presents i futures indústries situades en el Polígon Industrial El Trust. Com a conseqüència d’aquest subministrament, les empreses deixaran d’utilitzar els seus propis cremadors alimentats per energies fòssils, de manera que es reduirà la contaminació de la zona.

Què es farà amb les cendres de la combustió de l’estella?

Aquesta cendra és un producte preuat per les plantes de producció de ciment. D’aquesta manera, la planta de Cassà de la Selva no generarà residus.

Quines característiques té aquesta instal·lació?

La instal·lació tindrà una superfície total de 45.000 m2, dels quals 20.000 m2 es destinaran a emmagatzemar fusta. La maquinària ocupa 1.600 m2 i la resta de la superfície la constitueixen els accessos a la planta.
La nau central tindrà una alçada de 23 metres però com que estarà soterrada 10 metres, des de l’exterior es veurà amb una alçada de 13 metres. La xemeneia s’alça un total de 16 metres.
La planta de cogeneració amb estella forestal estarà a la mateixa alçada que les naus existents en el polígon.

Quines normatives ha de complir aquesta instal·lació?

Aquest tipus d’instal·lació ha de seguir la normativa vigent respecte al medi ambient i a la salut de les persones. La planta de Cassà de la Selva compleix tots els requisits exigits per la Generalitat de Catalunya i l’OMS (Organització Mundial de la Salut).

Afectarà al medi ambient i a la salut de les persones aquesta planta?

La biomassa d’estella forestal està classificada com a energia neta perquè té un balanç neutre d’emissió de CO2, per tant es considera un recurs energètic ambientalment que no contribueix a augmentar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i tampoc genera cap problema per la salut de les persones. Respecte al microclima local, el fenomen d’inversió tèrmica és irrellevant ja que la xemeneia es dimensiona tenint en compte les característiques de l’atmosfera local. La xemeneia compta amb la instal·lació de ciclons i filtres electroestàtics que garanteixen el control de possibles emissions de partícules en suspensió, donada la seva cristal·lització, i el compliment de les emissions d’acord amb la legislació evitant molèsties a les persones i al medi ambient.
La instal·lació no produirà un impacte acústic major que les indústries ja instal·lades en el polígon.

Quins beneficis aporta la planta de cogeneració amb estella forestal de Cassà de la Selva?

• Millora de la protecció, productivitat i accés al bosc
• Contribució a la descentralització del sistema energètic
• Creació de llocs de treball: 14 llocs directes i més de 100 d’indirectes
• Millora de la competitivitat de la regió: valorització de recursos propis
• Contribució a la lluita contra el canvi climàtic
• Contribució a la lluita contra els incendis