Biomassa Forestal

Biomassa Forestal

estella

Com es realitza la transformació a estella?

La biomassa forestal és tot el material vegetal generat en els treballs silvícoles que es realitzen en el bosc per a la seva millora (Biomassa forestal primària, BFP). També es considera biomassa forestal els subproductes provinents de la indústria forestal de la primera transformació.

Quan es realitza una actuació o treball forestal en un bosc, es genera una quantitat de biomassa forestal que es pot valoritzar com a biocombustible. S’acostuma aprofitar les restes d’aprofitaments comercials o arbres sencers que no tenen altra sortida comercial.

Per això, és necessari agrupar o recollir tot aquest material vegetal en un punt d’acopi o carregador. Aquesta operació es realitza amb un cabrestany o autocarregador, depenent de la pendent i orografia del terreny.
Un cop es té tot aquest material en una pila, es deixa assecar a l’aire lliure fins a una humitat adequada per a la seva comercialització (pròxima al 30% en base humida). Llavors mitjançant una estelladora de gran potència es tritura tot aquest material i s’aboca directament a un camió de gran capacitat (85 m3). Aquesta estella que ja està seca per comercialitzar, es transporta al seu destí final. L’estella que s’obté  en tot aquest procés és exclusivament per a usos industrials.

Enllaços d’interès: