Els boscos

Els boscos

boscos

Els boscos són font de riquesa ja que des de sempre han acompanyat l’evolució de l’home i han estat font de recurs per al seu desenvolupament: llenya per escalfar-se i cuinar; alimentació com els bolets, tòfones, pinyons; fusta per construir habitatges, ponts, vaixells; objectes de regal, etc.,  a la vegada que ha complert amb funcions més ambientals, com ser reservori de biodiversitat, fixador de carboni, reguladors hídrics, protectors del sòl, etc.

Catalunya és un país de boscos comparable als països nòrdics. El 60 % del seu territori és forestal i concretament el 41% de la superfície total,  està ocupada per boscos. Aquesta superfície s’ha vist incrementada a la proporció del 22% en els darrers 10 anys. El bosc, forma part del nostre patrimoni i cal garantir-ne la seva conservació.

Aquest creixement és degut a l’abandonament de l’activitat entorn dels nostres boscos i la conseqüent disminució de la superfície forestal gestionada, que provoca un creixement desordenat i un risc molt elevat en danys produïts per catàstrofes naturals (ventades, nevades, incendis, etc).

Enllaços d’interès: